Frederiksværk Gymnasium og HF

2g SRO 2023-24

SRO på FVGH skoleåret 2023-24

Se også: https://www.fvgh.dk/sro-0

I løbet af sidste del af 2.g (uge 9) gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave, SRO, som træning til studieretningsprojektet. Introduktion til muligheder i SRO starter man i uge 47 og valget af fagkombination skal foretages senest fredag uge 2 (20/1-2024 kl. 15:30) i Lectio via linket Fagvalg på elevens forside. Her noteres: Område = Emne og Bemærkning: Fagvalg og vejlederinitialer. I de nedenstående faner vælges det studieretningsfag, man har valgt og de resterende faner efterlades tomme. Tryk herefter gem. MK tildeler det andet fag og vejledere, når eleverne har valgt. Når vejleder-tildelingen er foretaget offentliggør MK/CLM fagvalget, så man kan se det på forsiden af Lectio (i 14 dg. – herefter kan fagvalget genfindes af både elever og lærere ved at klikke på Studieplan og finde fanen Fagvalg længst til højre).

Hvilke fag: Eleven vælger mindst ét studieretningsfag kombineret med et andet fag. Alle elever skal have mindst to fagkombinationer at vælge imellem.

Hvis lærerteams i de enkelte klasser ønsker sig andre og/eller flere kombinationer, kan man lave det. Man skal dog være opmærksom på, at visse lærere/fag kan blive overbebyrdet og fremlæggelser unødigt svære at tilrettelægge, hvis man vælger at tilbyde for mange fagkombinationer. En lærer, som kan se, at der bliver mange elever at vejlede i én klasse må undlade at melde sig i en anden klasse.

Der skal inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet.

Emner og problemformulering: Klassernes studieretningslærere udmelder det overordnede faglige tema (eller temaer i papegøjeklasserne), som resten af klassens lærere kan koble sig på og lærerne udarbejder én problemformulering for hver fagkombination.

Opgavens længde: Opgaven skal være på ca. seks til otte sider eksklusiv forside, noter, litteraturliste og eventuelle bilag, men incl. resumé.

MFT afklarer hvilke elever, der har behov for forlænget tid ved SRO-opgaven (man får ikke forlænget tid til DHO og SRP) og informerer klassens lærere om hvilke elever, der skal have en dag ekstra (lørdag i uge 10).

MK opretter en opgave i klassens opgaveportefolio – her oploades opgaveformuleringer på udleveringstidspunktet (fredag i uge 8 kl. 14). Der oploades en opgaveformulering pr. fagkombination. Når MK har fået oplyst hvilke lærere, der skal være vejledere i SRO, tilknytter MK lærerne til SRO-holdet. Således kan lærerne selv oprette opgaver for SRO-holdet, og de enkelte vejledere kan tilgå opgaverne efter aflevering.

Opgavens udformning kan naturligvis variere, men skal i hvert fald indeholde følgende:

1. Titelblad med elevens navn, emnetitel, fagkombination, vejledernes navne og afleveringsdato

2. Resumé

3. Indholdsfortegnelse

4. Indledning til opgaven

5. Besvarelse af selve opgaven

6. Slutning eller konklusion på opgaven

7. Kildefortegnelse/litteraturliste

8. Eventuelle bilag

Bemærk: Det forudsættes at der løbende gennem opgaven anvendes noter/henvisninger efter de principper der er kendt fra historie/dansk-opgaven og andre større opgaver. 

Fremlæggelse: Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet. I fremlæggelsen skal der være en videnskabsteoretisk refleksion. Fremlæggelsen placeres i uge 14 (de sidste tre dage efter påskeferien). Eleverne får ikke aflyst undervisning til fremlæggelserne, men må bruge ½ time før fremlæggelsen og selve fremlæggelsestiden (1/2) – hvis en elev får fravær i denne sammenhæng, noteres det under fraværsårsag og kan godskrives af CLM.

Efter fremlæggelsen forventes det, at eleven m. hjælp fra sine vejledere, fører feedback ind i sin O365-notesbog, med henblik på hvilke erfaringer og pointer der kan viderebringes til SRP´en.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."