Frederiksværk Gymnasium og HF

2HF SSO

Større Skriftlig Opgave i 2. HF

Se Powerpoint fra årets SSO-orientering her


Målet med at skrive den ” større skriftlige opgave” i 2. HF er ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse, at du som studerende skal kunne:

- demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder

- demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse

- beherske relevante faglige mål i de indgående fag

- udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

- demonstrere evne til faglig formidling

- besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem     opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

- beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde-          og litteraturfortegnelse)

For at du kan opfylde disse mål, bedes du læse nedenstående grundigt.

Valg af fag og fagligt område

Den større skriftlige opgave i 2. HF er en individuel opgave, der skal skrives i mindst et fag på B-niveau og kan inddrage ét andet fag. Der er ikke krav til det faglige niveau i disse andre fag, d.v.s. C-niveau fag kan inddrages. Det er din egen beslutning, om du vil skrive i et eller flere fag, men det er vigtigt at tale med dine lærere, inden du beslutter dig. Samtidigt er det vigtigt, at du vælger at skrive i fag og emne/emner, der interesserer dig. Senest 6 uger før opgaveugen skal du have valgt fag og sammen med din lærer/lærere have foretaget områdeafgrænsningen. Det er vigtigt at bruge tid sammen med læreren/lærerne på denne proces, så afgrænsningen kan danne grundlag både for at du kan arbejde fornuftigt frem til opgaveugen, og at din vejleder/vejledere kan udforme den endelige opgaveformulering. I processen med at afgrænse det område du vil skrive inden for, er det vigtigt, du sammen med din vejleder/vejledere får afklaret, hvilke problemstillinger der er interessante og relevante.

Opgaveformuleringen

Opgaveformuleringen udformes af din vejleder/vejledere og vil dels sætte rammerne for hvad din opgave skal omhandle og dels angive de sammenhænge du skal behandle. Opgaven vil være opdelt i flere underspørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer d.v.s. et redegørende, et analyserende og et vurderende niveau, sådan at det er klart, hvad der kræves af dig. Præcisionen i formuleringen må dog ikke være større, end at du har mulighed for selvstændigt at disponere din opgave. Opgaveformuleringen vil inddrage nogle aspekter eller ledsages af nogle bilag, der ikke har været drøftet med dig. Dette for at sikre at opgaven ikke kan være skrevet ”på forhånd”. Er der flere der arbejder med samme fagområde vil opgaverne være så forskellige, at ingen større del af besvarelserne kan være identiske.

Arbejdet op til opgaveugen

Når dit emne er fastlagt, skal du dels på egen hånd og dels ved hjælp fra lærerne finde frem til relevant faglitteratur. I denne proces kan du få rigtig god hjælp på vores studiecenter. Det er afgørende, at du hurtigt får en aftale med Lise Høyer (LH) om hjælp til at søge relevant materiale. Det kan til tider tage tid at få materialet hjem fra bibliotekerne. I dit arbejde med materialet er det vigtigt du tager notater. Du kan ikke umiddelbart huske hvad du læser hvor, så ved hjælp af notaterne kan du genfinde oplysningerne i skrive ugen. Det er ligeledes vigtigt at du får tilstrækkeligt materiale og husk at foruden bøger kan tidsskrifter, avisartikler, databaser, hjemmesider og film være godt materiale. I denne periode hvor du forbereder dig på opgaven og skaffer dig viden om emnet er det vigtigt, at du jævnligt taler med din lærer/lærere. Lærerne er dine vejledere, og det er vigtigt, at de hele tiden ved hvad du læser og kan hjælpe dig til at forstå dit materiale. Ved disse samtaler sikrer du også, at du og læreren/lærerne har samme opfattelse af hvad opgavetitlen skal lægge op til.

Arbejdet med opgaven

Når du får opgaven udleveret er det vigtigt at du læser opgaveformuleringen omhyggeligt igennem og evt. stiller opklarende spørgsmål inden du går hjem for at begynde arbejdet. Du skal gøre dig klart, hvad du bliver bedt om:

En redegørelse: her skal du, ud fra den viden du har skaffet dig gennemgå en/flere problemstilligger. Vise du har overblik over stoffet. Give en ordnet, forklarende fremstilling.

En analyse: vil sige at du foretager en kritisk metodisk undersøgelse at et bestemt problem eller materiale.

En diskussion: vil sige at sætte forskellige synspunkter overfor hinanden.

En vurdering: en selvstændig vurdering d.v.s at du afvejer et eller flere synspunkters holdbarhed.

Opgavens omfang

Den færdige opgave skal have et omfang af 10 – 15 computerskrevne sider med skriftstørrelse 12 og 1½linje afstand med 2400 tegn (incl. mellemrum). Til disse sider hører ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller og andre bilag. Husk desuden at alle sider skal nummereres.

Opgavens udformning

Opgaveformuleringen vil være udformet sådan, at den kan besvares indenfor 10-15 sider.

● Opgavens indhold:

● Resume

● Indholdsfortegnelse

● Indledning til opgaven

● Besvarelse af opgaven

● Konklusion på opgaven

● Litteraturliste

● Eventuelle bilag, tabeller o.l.Forsiden kan udgøres af den problemformulering der er givet fra din vejleder, og som ligger i Netprøver.dk. Du må dog også godt selv lave en forside. OPGAVEN SKAL AFLEVERES I PDF-FORMAT. 

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen svarer til din endelige disposition for besvarelsen. Den henviser til de enkelte overskrifter med sidetal. Denne indholdsfortegnelse kan først laves når opgavebesvarelsen er færdigskrevet.

Resumé

Kort resumé af opgaven på dansk. Det skal have et omfang på omkring 150 ord. Vær opmærksom på at der i bedømmelsen af resumeet både lægges vægt på den sproglige udformning og på om der er tale om en god sammenfatning af besvarelsen (se nederst på denne side). Resuméet tæller med i opgavens samlede sidetal.

Indledning

I indledningen skal du introducere dit emne og gøre rede for hvordan du vil gå frem i besvarelsen af problemformuleringen. Det er også i dette afsnit du redegør for din afgrænsning af opgaven, problemstillinger og fremgangsmåde/metode. Det skal altså fremgå hvad du vil undersøge, hvilket materiale du vil inddrage og hvordan opgaven er bygget op.

Besvarelsen

På disse sider arbejder du med at besvare de punkter, der er opstillet i din problemformulering. Det vil normalt være fornuftigt at besvare punkterne i den rækkefølge de står i problemformuleringen. For at komme i gang med arbejdet kan du udforme en foreløbig disposition i hovedpunkter og derefter begynde at besvare disse hovedpunkter. Undervejs kan du udarbejde underpunkter og således uddybe besvarelsen. Den foreløbige disposition vil på denne måde blive ændret undervejs i udarbejdelsen af opgavebesvarelsen. Det er vigtigt, at du løbende, mens du arbejder med opgaven, forsøger at vurdere hvad der er væsentligt for besvarelsen af dispositionen og hermed opgaven. Du må overveje om arbejdet med dispositionen vil føre til, at din opgaveformulering er blevet besvaret på tilstrækkelig vis.

Konklusion på opgaven

Det kan være hensigtsmæssigt at strukturere opgaven sådan, at du efter hvert hovedafsnit kommer med en delkonklusion. Dette er dog ikke et absolut krav, men til gengæld skal du til sidst samles opgavens hovedpointer op og lave en sammenfattende konklusion. Det er en god ide at sammenholde din konklusion med problemformuleringen, du fik udleveret og konstatere, om du har svaret på alle de stillede spørgsmål. En konklusion kan også være perspektiverende d.v.s pege på uløste problemstillinger i forbindelse med din analyse eller pege på betydningen i et større sammenhæng af de resultater du er nået frem til. Du skal derimod ikke skrive:” Jeg synes selv, jer er kommet godt igennem opgaven…” med andre ord lad vejleder og censor bedømme opgaven.

Litteraturliste

Her anfører du alt det materiale du har anvendt til din opgave d.v.s. bøger, artikler fra tidsskrifter og aviser, leksika, internetsider og film.

Litteraturen ordnes alfabetisk efter forfatternes efternavn. Derefter skrives i følgende rækkefølge: hele titlen, forlagets navn, trykkested og udgivelsesår.

Internetsider skal angives med fuldstændig adresse og dato for besøget på siden.

Bilag

Disse sider skal også nummereres.

Noter

Husk at du igennem hele din opgave skal sætte litteraturhenvisende fodnoter, så læseren hele tid ved hvilket materiale du anvender. I dine fodnoter henviser du til det materiale der danner baggrund for det skrevne og angiver hvor oplysningen findes. Noten kan se ud som følger:

1) ”Danmark i Vikingetiden” s.23

Du kan også nummerere dit materiale og skrive:

1) Værk 1 s.23.

Du skal desuden sætte litteraturhenvisende noter

- Når du citerer. Her skal du sætte citatet i anførselstegn og angive kilde til citatet med en fodnote hvor tallet der henviser til noten sættes hvor citatet stopper.

- Når du bruger illustrationer/billeder

- Når du bringer faktuelle oplysninger

Du kan desuden bruge fodnoter som forklarende noter når et begreb, en person eller begivenhed nævnes og der kort er brug for at sætte det nævnte ind i en sammenhæng.

Aflevering

Afleveringstidspunktet, som fremgår af Netprøver, skal overholdes.  Det accepteres ikke som undskyldning, at computeren brød sammen eller at den kopimaskine, du havde regnet med at kunne bruge, var i stykker.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg i opgave ugen, skal du straks henvende dig til rektor. Det gælder især, hvis din sygdom forhindrer at du afleverer opgavebesvarelsen rettidigt.

Bedømmelsen af opgaven

Bedømmelsen af din opgave skal ses i forhold til de faglige mål, der gælder for det/de fag, opgaven er skrevet indenfor. Herudover lægges der vægt på:

- om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav

- om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme og besvarelsens omfang og kvalitet

- om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen

- om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående

- om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang

- om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation

- om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende

- om fremstillingen er overskueligt disponeret , og at der er sammenhæng i besvarelsen

- om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af besvarelsen.

 

Vigtige datoer i 2023/24:

• 08.01-2024: Information i kantinen ved PB.

• 11.1-2024: SSO-intro og workshop i 2. og 3. modul (samlet i A11/A12). 1. del af modulet er med dansklæreren og 2. del + 2. modul er workshop. Alle faglærere har udarbejdet idékatalog frem mod denne begivenhed og alle elever har læst det igennem som lektie (IN og PK).

• 22.01-2024: Frist for valg af fag og fagområde i Lectio + papir.

• Hver elev får tildelt en vejleder i det fag, eleven skriver i – det offentliggøres d. 26.01-2024.

• Torsdag d. 01.02-2024 samt 09.02-2024 er der skemalagt SSO-vejledning 

• Lærerne oploader opgaveformuleringen senest torsdag d. 22.02-2024 kl. 12.

• 24.02-2024: Udleveringsworkshop kl. 8:15 med en lærer – alle elever skal have kontakt med deres vejleder på udleveringsdagen, så det kontrolleres, at alle elever forstår deres problemformulering.

• 01.03-2024: Frist for aflevering i Netprøver kl. 12 – husk at opgaven skal afleveres som pdf.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Resume

Typisk skrives som en kortfattet formidling af opgavens formål, metode, resultat og konklusion. Det er f.eks. en vigtig del af opgaveskrivningen i større skriftlig opgave at kunne begrunde formålet med ens egen opgave ud fra et fagligt perspektiv og vise indsigt i metodevalg og analyse.

Et resumé indeholder typisk følgende elementer:

· Formål med opgaven/undersøgelsen, dvs. kort beskrivelse af baggrunden for opgaven/undersøgelsen (f.eks. hvorfor området er vigtigt at undersøge) og en faglig begrundelse for formål med egen opgave.

· Metode, dvs. en kort beskrivelse af elevens egen metode, dvs. hvordan man har undersøgt problemet, f.eks. med reference til vigtig teoretisk viden, laboratorieforsøg eller indgået faglig viden.

· Resultat, dvs. kort beskrivelse af resultatet af undersøgelsen (f.eks. med reference til statistiske udregninger, resultat af analyse og diskussion).

· Konklusion med en ganske kort beskrivelse af det vigtigste resultat af opgavens undersøgelse.

(kilde: UVM vejledning SSO hf 2018)

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."