Frederiksværk Gymnasium og HF

2g SRO

SRO

I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave, SRO, som træning til studieretningsprojektet.

Hvilke fag: Eleven vælger mindst ét studieretningsfag kombineret med et andet fag.

Der skal inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet.

Emner og problemformulering: Klassernes studieretningslærere udmelder det overordnede faglige tema (eller temaer i papegøjeklasserne), som resten af klassens lærere kan koble sig på og lærerne udarbejder én problemformulering for hver fagkombination.

Opgavens længde: Opgaven skal være på ca. seks til otte sider eksklusiv forside, noter, litteraturliste og eventuelle bilag.

Alene eller i gruppe: Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave, men i projektfasen må eleverne gerne arbejde sammen. Det er ikke tilladt, at eleverne afleverer enslydende passager.

SRO er i skoleåret 2019-20 rykket. Det gælder for 2018a, 2018b, 2018x og 2018y, som, istedet for at skrive SRO, som tidligere oplyst i uge 17 med forsvar i eksamensperioden, nu skal skrive i uge 6 med forsvar i uge 13. Henvendelser ang. flytningen bedes rettet til uddannelsesleder Mette Karmann.
 

Opgaveformuleringen offentliggøres i Lectio fredag, den 31. januar kl. 14.00

Opgaven afleveres i Lectio fredag den 7. februar, senest kl. 12.00

Uge 47 og frem: Opstart af orientering om SRO-fagpakker og videnskabsteori modul 1 og 2 før jul og modul 3 i januar.
Man. 6/1 2020: Sidste frist for orientering om SRO-fagpakker
Fre. 10/1-2020: Sidste frist for valg af fagpakke på kontoret kl. 12
Fre. 31/1-2020: SRO udleveres i Lectio kl. 14
Fre. 7/2-2020: SRO afleveres i Lectio kl. 12
Uge 13 2020: Forsvar af SRO

Fremlæggelse: Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.

Hvordan er opgaven typisk bygget op?

Opgavens udformning kan naturligvis variere, men skal i hvert fald indeholde følgende:

1. Titelblad med elevens navn, emnetitel, fagkombination, vejledernes navne og afleveringsdato

2. Resume

3. Indholdsfortegnelse

4. Indledning til opgaven

5. Besvarelse af selve opgaven

6. Slutning eller konklusion på opgaven

7. Eventuelle bilag

8. Kildefortegnelse/litteraturliste

Bemærk: Det forudsættes at der løbende gennem opgaven anvendes noter/henvisninger efter de principper der er kendt fra historie/dansk-opgaven og andre større opgaver. 

Hvordan laver man et resume?

Resuméet bør indeholde opgaveformuleringens indhold, begrundelsen for valg af materiale, begrundelse for de valgte metoder og/eller analysens teoretiske grundlag, samt hvad I er nået frem til, altså væsentlige resultater og konklusioner. Resumeet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Et resume fylder typisk 10-20 linjer og indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de væsentligste resultater og konklusioner. Resumeet placeres normalt inden indholdsfortegnelsen.

Opgaveugen?

Du får stillet perioden fra fredag den 1. februar kl. 14.00 til fredag den 8. februar kl. 12 til rådighed til besvarelsen af opgaven. I denne periode er der ikke anden undervisning. Skal du have adgang til faglokaler eller fagligt udstyr til eksperimenter, så skal det aftales med vejlederne. Skolens studiecenter og computere står til rådighed i normalt omfang.

Det anbefales at du mødes med din vejleder undervejs i skriveugen, og drøfter hvordan det skrider fremad. Du må altså gerne modtage vejledning, men din vejleder må ikke rette eller kommentere tekster, du har skrevet.

Opgaven afleveres elektronisk i Lectio senest fredag den 8. februar kl. 12. Afleveringsmappe i Lectio udmeldes senere.

Bedømmelseskriterier, som angivet i vejledningen til studieretningsprojektet kan læses her.

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.

Ved det skriftlige produkt, jf. pkt. 4.2.3., lægges vægt på:

 – om opgaveformuleringen er besvaret

– relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag

– den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder

– anvendelse af relevant materiale

– den faglige formidling og fremstillingsform.

Ved den mundtlige prøve, jf. pkt. 4.3., lægges vægt på:

 – den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner

– faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag.

– eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, (herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag – det er ikke muligt kun at skrive i et fag i 2.g-opgaven).

Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag, indgår eksaminandens evne til at udvikle og vurdere løsningsforslag i bedømmelsen. Hvis det skriftlige produkt helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis det var udarbejdet på dansk. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation omfattende det skriftlige produkt og eksaminandens mundtlige præstation. Det er alene eksaminator og censor, der bedømmer den samlede præstation

Det fuldstændige ministerielt udarbejdede bedømmelsesgrundlag for opgaven i 3. g kan ses på denne adresse file:///C:/Users/anh/Downloads/Studieretningsprojektet-stx-vejledning-2018.pdf

For træningsopgaven i 2.g vil kravene være mindre ambitiøse end de ministerielt fastsatte, da formålet jo netop er at træne i den særlige opgavetype.

Der gives efter en helhedsvurdering en individuel karakter, men derudover skal vejleder give en mere fyldig evaluering, der peger på stærke og svage sider i besvarelsen og anviser forbedringer.

Elevernes egne ord

"Musikalske elever har rige muligheder for en god lærer"

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Her på skolen har vi en fest hver dag! #lifeisaparty"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv. "

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning."

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."