Frederiksværk Gymnasium og HF

2g SRO

Vejledning til Studieretningsfagsopgaven i 2.g


I 3. g skal alle elever individuelt udarbejde et studieretningsprojekt. For at træne denne opgavetype laves i afslutningen af 2.g en årsprøve der kaldes studieretningsfagsopgave. Den følgende vejledning gælder alene denne træningsopgave i 2.g. Der bliver udarbejdet en ny vejledning til brug for studieretningsprojektet i 3.g.

Hvilke fag?

Projektet skal udarbejdes i 2 eller 3 af studieretningens fag. Lærerne i klassens studieretningsfag har udmeldt de mulige fagkombinationer og de overordnede faglige temaer, der kan vælges imellem. Den enkelte elev har senest 9. januar givet kontoret besked om hvilke tema/fagkombination han/hun vil skrive opgave i. Bemærk altså at det ved denne opgave er lærerne, der definerer det overordnede faglige tema. Studieretningslærerne er faglige vejledere.

Hvem laver opgaveformulering?

Opgaveformuleringen skrives af lærerne. Da opgaven i 2.g er en træningsopgave bliver der kun lavet et begrænset antal opgaveformuleringer, da det afgørende denne gang er at træne opgaveformen, herunder fortrolighed med hvordan en problemformulering besvares og de formelle krav til en opgave. Mange elever vil således i 2.g arbejde med samme problemformulering.

Der er i 2.g ikke noget formelt til hinder for at elever i projektfasen arbejder sammen, men det understreges, at SRO er en individuel opgave. Det er ikke tilladt, at eleverne afleverer enslydende passager.

Opgaveformuleringen offentliggøres i Lectio fredag, den 1. februar kl. 14.00.

Opgaven afleveres i Lectio fredag den 8. februar, senest kl. 12.00. 


Hvad indeholder en opgaveformulering?

Opgaveformuleringen skal give mulighed for at der kan arbejdes fagspecifikt og tværfagligt, ligesom der skal skabes mulighed for faglig fordybelse. Opgaveformuleringen kan ledsages af nyt - for eleven ukendt - materiale.

Typisk vil opgaveformuleringen bestå af flere underspørgsmål, der afspejler forskellige taksonomiske niveauer: f.ex: 1. Redegør for…, 2. Forklar….., 3. Analysér….., 4. Diskutér….

I visse fag vil der være krav om udførsel af et eller flere eksperimenter.

Indgår fremmedsprog i fagkombinationen, skal en del af de anvendte kilder være på fremmedsprog. Dette bør også fremgå af problemformuleringen.

Problemformuleringen skal udformes så den lægger op til en fyldestgørende besvarelse i et omfang på 7-10 sider.

Hvordan er opgaven typisk bygget op?

Opgavens udformning kan naturligvis variere, men skal i hvert fald indeholde følgende:

1. Titelblad med elevens navn, emnetitel, fagkombination, vejledernes navne og afleveringsdato

2. Abstract (resume på engelsk)

3. Indholdsfortegnelse

4. Indledning til opgaven

5. Besvarelse af selve opgaven

6. Slutning eller konklusion på opgaven

7. Eventuelle bilag

8. Kildefortegnelse/litteraturliste

Bemærk: Det forudsættes at der løbende gennem opgaven anvendes noter/henvisninger efter de principper der er kendt fra historie/dansk-opgaven og andre større opgaver. Og bemærk, at der skal laves et resumé på engelsk.

Hvordan laver man et ”abstract”?

Resuméet bør indeholde opgaveformuleringens indhold, begrundelsen for valg af materiale, begrundelse for de valgte metoder og/eller analysens teoretiske grundlag, samt hvad I er nået frem til, altså væsentlige resultater og konklusioner. Det betyder at the abstract kunne disponeres således:

- Problem statement

- Approach

- Results

- Conclusions

Se bilag 1 i denne vejledning for yderligere inspiration

Opgaveugen?

Du får stillet perioden fra fredag den 1. februar kl. 14.00 til fredag den 8. februar kl. 12 til rådighed til besvarelsen af opgaven. I denne periode er der ikke anden undervisning. Skal du have adgang til faglokaler eller fagligt udstyr til eksperimenter, så skal det aftales med vejlederne. Skolens studiecenter og computere står til rådighed i normalt omfang.

Det anbefales at du mødes med din vejleder undervejs i skriveugen, og drøfter hvordan det skrider fremad. Du må altså gerne modtage vejledning, men din vejleder må ikke rette eller kommentere tekster, du har skrevet.

Opgaven afleveres elektronisk i Lectio senest fredag den 8. februar kl. 12. Afleveringsmappe i Lectio udmeldes senere.

Hvad lægges der vægt på ved bedømmelsen?

Der laves en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der er skrevet indenfor. Derudover lægges bl.a. vægt på

- om projektet besvarer opgaveformuleringerne fyldestgørende

- om eleven selvstændigt har udvalgt og inddraget relevant materiale

- om analyserne og metoderne er anvendt fornuftigt og stoffet er behandlet dybtgående

- om stoffet er behandlet og perspektiveret selvstændigt

- om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde

- om henvisninger og dokumentation er gennemført konsekvent, med noter og kildehenvisninger

- om fremstillingen er overskueligt disponeret og teksten er klar, præcis og ensartet gennem hele opgaven.

Det fuldstændige ministerielt udarbejdede bedømmelsesgrundlag for opgaven i 3. g kan ses på denne adresse http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/laereplan_pdf/stx/stx_studieretningsprojektet.pdf

For træningsopgaven i 2.g vil kravene være mindre ambitiøse end de ministerielt fastsatte, da formålet jo netop er at træne i den særlige opgavetype.

Der gives efter en helhedsvurdering en individuel karakter, men derudover skal vejleder give en mere fyldig evaluering, der peger på stærke og svage sider i besvarelsen og anviser forbedringer.


AB/HP

Bilag 1: Hjælp til at skrive et resumé på engelsk (Abstract)

Råd og formuleringsforslag til at skrive et Abstract (engelsk ord for resumé)

Af: Lene Christensen og Trine Stürup

An abstract is a short summary of your paper. If done well, it makes the reader want to learn more about your research.

These are the basic components of an abstract in any discipline:

1) Problem statement: what is the topic of your paper?

"In this paper I have written about ____________"

"I have tried to find out if / what ______________________"

2) Methods/procedure/approach: What did you actually do to get your results?

"I have begun by giving an account of (redegjort for..)___________________"

"Then I have analysed ___________ and interpreted (analyseret og fortolket)________"

"I have concentrated on the following points in my analysis ____________."

(eg. literary / filmic devices (virkemidler), the problem of ___, the differences between____ )

"Furthermore I have compared my findings (resultater) with _______"

"I have used the following theories in my work ______________"3) Discussion

"In connection with my analysis and interpretation / in continuation of my analysis and interpretation I have discussed the topic of____________________"

"In my discussion I have_____________"4) Conclusion

"On the basis of my findings I have found out / I have been able to conclude ____________"

"I have come to the following conclusions _______________"

"The general conclusion of my paper is_____________"

"The answer to my problem statement is____________" 

Elevernes egne ord

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "

"Det bedste ved FVGH er det sociale. Alle er åbne og imødekommende, så det er nemt at få nye venner. Da gymnasiet ikke er så stort, lærer man hurtigt andre at kende på tværs af årgange og klasser."

"På FVGH er der plads til alle og sammenholdet er utroligt godt. Man føler sig aldrig udenfor."

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH