Frederiksværk Gymnasium og HF

Studie- og samværsregler

Studie- og ordensregler

Studie og ordensreglerne skal ses i sammenhæng med Frederiksværk Gymnasium og HFs målsætning om, at flest mulige elever gennemfører deres ungdomsuddannelse med det bedst mulige resultat. En forudsætning for dette er, at man møder op, er velforberedt og deltager aktivt i undervisningen.

Fremmøde 

Der er mødepligt til timerne såvel som afleveringspligt for skriftlige opgaver. Mødepligten gælder også for undervisning uden for skolens område i forbindelse med ekskursioner og selvstændigt arbejde. Eleven har ligeledes pligt til at deltage i årsprøver, terminsprøver og lignende evalueringer, da disse er en forudsætning for at kunne indstilles til eksamen.

Rektor kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for fravær. Udgiften til denne afholdes af eleven selv.

Den enkelte elevs fremmøde registreres i starten af hvert modul, ligesom der sker en registrering af de afleverede skriftlige opgaver. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen.

Eleven har adgang til disse registreringer via en personlig kode. I tilfælde af fravær skrives årsagen ind i "lectio" ud for den enkelte lektion. Hvis du kan forudse et længerevarende fravær (f.eks. hospitalsophold eller lignende) skal studievejlederen orienteres.

Ved for højt fysisk og/eller skriftligt fravær indkaldes eleven til samtale med studievejlederen. Fortsætter fraværet, udløser det et mundtligt og evt. skriftligt varsel til eleven.

For elever under 18 år, vil forældrene også blive orienteret. Er eleven over 18 år, vil forældrene kun blive orienteret, hvis eleven har samtykket til dette.

Har sanktioner i form af varsler ikke den ønskede effekt på elevens fremmøde og aflevering af skr. opgaver, kan skolen iværksætte en eller flere af nedenstående sanktioner:

  • Indstilling til eksamen i et, flere eller alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin.

  • Retten til SU mistes. SU kan søges igen, når rektor vurderer, at tilfredsstillende fremmøde og studieaktivitet har fundet sted.

  • Permanent bortvisning (udskrivning) fra skolen uden mulighed for færdiggørelse af sin uddannelse på FVGH.

​I andre tilfælde henvises til sanktionsmuligheder i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, BEK nr 1338 af 09/12/2019, §6, stk 1.

Idræt

En elev kan blive helt eller delvist fritager fra idræt af helbredsgrunde. Ledelsen finder i det enkelte tilfælde den bedste løsning for eleven. Alle former for fritagelse kræver en lægeattest og stilles kun efter aftale med ledelsen. Skolen afholder udgiften til lægeattesten. For kortvarige skader kan en skadesjournal ofte være tilstrækkelig.

Ved fritagelse (hvor eleven ikke kan tildeles et erstatningsfag) deltager eleven i idrætstimerne (som observatør, dommer, coach eller andet) og går op til en individuel prøve. Karakteren gives her alene på baggrund af den mundtlige prøve


Skriftlige opgaver

Det er elevens pligt, at aflevering af skriftlige opgaver sker i henhold til de fastsatte krav i de enkelte fag.

Manglende skriftlige opgaver kan betyde, at eleven efter et forudgående varsel indstilles til prøve i alle afsluttende fag eller for HF, at man ikke kan oprykkes til næste klasse.

Ved manglende opgaveaflevering vil eleven blive indkaldt til møde med studievejlederen/ tutor, der i fællesskab udarbejder en plan for aflevering af opgaver.


Oprykning til næste klasse eller indstilling til afsluttende eksamen er betinget af, at man har fulgt undervisningen tilfredsstillende samt, at man har afleveret opgaver i henhold til de fastsatte krav for det enkelte fag.

Ved skoleårets afslutning vurderer lærere og rektor den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Rektor kan nægte en elev i gymnasiet oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 02. En elev har krav på oprykning, når eleven har et samlet gennemsnit på 02 eller derover.  Årskaraktererne i gymnasiet medregnes i gennemsnittet.

                

Klage

Klage over rektors afgørelse i forbindelse med sanktioner kan indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til ministeriet.

En klage over sanktioner har ikke opsættende virkning, medmindre der træffes særlige beslutninger herom.

Samværsregler
Vi tilbringer alle, elever og personale, en stor del af vores tid på skolen. En forudsætning for, at vi får noget godt ud af tiden på skolen er, at vi omgås hinanden og skolen på en respektfuld og ansvarsbevidst måde. Jævnfør FVGHs vision om ”Fællesskab og medejerskab” skal elevindflydelse gælde hvor det er muligt og giver mening. Gymnasiets elevråd og andre elevudvalg understøttes, så de kan virke bedst muligt. Samtidig kræves det, at udvalgsmedlemmerne er åbne for dialog med deres kammerater, så alle kan bliver hørt. Visionen om ”Faglige ambitioner for alle” forudsætter, at alle udviser gensidig lydhørhed over for hinandens ytringer dels i den daglige undervisning dels i de mange ekstra faglige og kreative tilbud efter undervisningstid. Kravet om lydhørhed og respekt gælder naturligvis også, når vi rejser ud i verden på studieture eller får besøg fra vores samarbejdspartnere. 

Skolen kan ved særligt grove brud på studie- og samværsreglerne hjemsende en elev midlertidigt, mens en sag undersøges nærmere, fx hvis en elev er politianmeldt for at have foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have betydning for det generelle samvær på skolen.

Læs vores Antimobbestrategi her.

For at få skoledagen til at gå gnidningsfrit skal følgende samværsregler efterleves: 

  • Alle skal føle sig godt tilpas og accepteret på skolen. Vis derfor hensyn og respekter hinandens forskelligheder og henvend dig til andre i et ordentligt sprog. 

  • Ryd op efter dig, stil stole og borde på plads både i klasselokalet og i kantinen.

  • Oprydningen i kantinen går på skift mellem klasserne, der hver tager en uge, som er bekendtgjort i lectio. Teamlæreren har ansvar for at alle elever deltager i oprydningen og afleverer en oversigt til kontoret over hvilke elever, der rydder op de pågældende dage.  

  • Du må ikke spise eller drikke i Studiecenteret.                                    

Rygning og snus

Det er IKKE tilladt at ryge eller bruge snus i skoletiden. Overhovedet.

Alkohol

Du må ikke møde påvirket af alkohol eller andre stoffer. Læs mere her om vores regler om alkohol.

Bøger og inventar

Bøgerne skal holde i mange år, derfor skal du behandle dem ordentligt. Når du afslutter din skolegang har du pligt til at aflevere bøger og andet materiale, som du har lånt af skolen. 

Der er almindelig erstatningspligt, hvis lånt materiale ikke leveres tilbage eller hvis der sker ødelæggelse af skolens bygninger og inventar.

Studieture

Studieture og ekskursioner er skoletid og du skal følge de regler, som lærerne fastlægger før starten af turen.

Vi har et sæt rejse- og adfærdsregler når vi er på studieture. Læs dem her. 

Skolen har ret til at skride ind over for brud på samværsreglerne, hvilket i alvorlige tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen i kortere eller længere tid.

Elevernes egne ord

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"

"FVGH er en dejlig skole med god stemning, høj faglighed og masser af søde mennesker"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"