Frederiksværk Gymnasium og HF

Optagelsesprøve / Uddannelsesparathedsvurdering

Dette års optagelsesprøver finder sted tirsdag den 29. marts 2016 kl. 14.

STX og HF

Der skelnes mellem 2 typer prøver:

Den obligatoriske optagelsesprøve: for elever der helt eller delvist ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver eller ikke kommer direkte fra 9. el. 10. klasse mv.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV): for ansøgere der af UU er erklæret ”ikke-uddannelsesparate” og hvor forældrene er uenige i UU’s afgørelse og ønsker en revurdering.

Den obligatoriske optagelsesprøve

Ansøgerne prøves i 4 af fagene dansk, engelsk, matematik samt tysk/fransk eller fysik-kemi. For ansøgere til naturvidenskabelige studieretninger samt HF er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi. For ansøgere til samfundsvidenskabelige samt humanistiske/sproglige/kunstneriske studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog.

Prøverne til STX aflægges på folkeskolens afgangsniveau.

Prøverne til HF aflægges for fagene dansk, engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens delprøverne i 2. fremmedsprog og fysik/kemi aflægges på folkeskolens afgangsprøves niveau.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)


Faglige forudsætninger

Ansøgerne til både STX og HF prøves i 3 fag: dansk, engelsk og matematik

Prøverne til STX aflægges på folkeskolens afgangsniveau

Prøverne til HF aflægges på niveau med prøverne i 10. klasse

Personlige og sociale forudsætninger                                                                                                                                                                      

Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrke og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Forløb af obligatorisk optagelsesprøve og UPV

1. Alle prøver er mundtlige – se dog pkt. 19 og 20

2. Den obligatoriske optagelsesprøve er en faglig prøve

3. UPV: Ved vurdering af uddannelsesparathed indgår både faglige prøver og en vurdering  af ansøgernes personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse

4. I hvert fag medvirker 1-2 faglærere

5. Prøveformen er en samtale om en ukendt tekst/opgave

6. Prøvetiden per fag er 20 minutter

7. Til hver prøve gives 20 minutters forberedelsestid

8. Alle hjælpemidler er tilladte – prøveskolen sørger for ordbøger, ansøgeren kan medbringe egne     noter, lommeregner, computer mv.

9. Det er ikke tilladt at benytte internet, ekstern kommunikation, mobiltelefon mv.

10. Meddelelse om prøvens udfald gives skriftligt af prøveskolen til ansøgeren og UU

11. For hvert prøvefag er fastlagt faglige mål som tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål og i eksamensbekendtgørelsen for folkeskolen

12. For hvert prøvefag er udarbejdet et skema til hver ansøger indeholdende de nødvendige oplysninger til identifikation af eleven samt de opstillede faglige mål - ved uddannelsesparatheds-vurderingen endvidere kriterier til vurdering af personlige og sociale forudsætninger

13. Ved prøven medvirker 1-2 lærere

14. Prøvelæreren/prøvelærerne udfylder skemaet og afleverer det ved prøvens afslutning til rektor

15. Med udgangspunkt i prøvelærernes indberetninger og ansøgerens uddannelsesplan beslutter rektor ud fra en helhedsvurdering, om eleven er uddannelsesparat. Rektor kan vælge at indkalde prøvelærerne til en drøftelse af den enkelte ansøger

16. Rektor kan vælge at indkalde ansøgerne til en personlig samtale med enten rektor eller en studievejleder

17. Rektors begrundede afgørelse meddeles skriftligt til ansøgerne og indberettes efterfølgende til UU og fordelingsudvalgets sekretariat

18. Rektors afgørelse er endelig

19. For ansøgere, der sygemeldes til UPV eller den obligatoriske optagelsesprøve, kan rektor beslutte, at afholde en skriftlig test

a. For UPV gennemføres den skriftlige test i fagene dansk, engelsk og matematik. Prøvetid: 90 minutter

b. For den obligatoriske optagelsesprøve gennemføres den skriftlige test for ansøgere til naturvidenskabelige studieretninger samt HF i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi.

For ansøgere til samfundsvidenskabelige samt humanistiske/sproglige/kunstneriske studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog. Prøvetid: 120 minutter.

20. For ansøgere, der ansøger efter ansøgningsfristens udløb eller ikke søger i umiddelbar forlængelse af 9. el. 10. klasse, kan rektor beslutte, at optagelse baserer sig på enten en faglig test eller en obligatorisk optagelsesprøve. Den faglige test er skriftlig og gennemføres i fagene dansk, engelsk og matematik samt enten 2. fremmedsprog el. fysik/kemi som beskrevet under pkt. 20.b.

Elevernes egne ord

"Det har et godt ry, og så var det det, der lå tættest. Og med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter."

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."

"Jeg valgte det, jeg godt ville og det, der vil gavne min fremtid."

Om valget af FVGH

"Klassen kom hurtigt ind på hinanden. Vi er gode til at snakke på tværs af klasser."

Om skolestarten

"Jeg har fået mange nye venner."

"Jeg er rigtig glad for det valg, jeg har truffet."

"Før glædede jeg mig bare til at komme ned i varmen. Nu er jeg blevet nysgerrig."

Under AT-arbejde før studierejse til Korsika

"Et af de bedste tidspunkter på året er, når vi laver musical! Der er en fantastisk stemning, man får lov til at lave det, man synes er fedt, og man lærer en masse nye skønne mennesker at kende. "

"Gymnasiet har givet mig en rig mulighed for at udvikle mine faglige evner, og hjulpet mig med at finde min identitet. "

"I 3 år var jeg omgivet af nogle fantastisk dygtige mennesker, der brænder for det, de laver, og som vil deres elever det allerbedste! I "

Vibeke blev student i 2010